Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Growrs B.V.

Gevestigd aan Eindsestraat 129A, 5105 NA, Dongen, Nederland

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 84276452

Artikel 1. Definities

In de onderhavige Algemene Voorwaarden worden de navolgende termen met een hoofdletter geschreven en hebben de hierna volgende betekenis, tenzij elders in de Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden een andere betekenis wordt toegekend of als uit de context onmiskenbaar een andere betekenis voortvloeit:
1. Algemene Voorwaarden: de bepalingen uit het onderhavige document.
2. Data: de (persoons)gegevens met betrekking tot de Opdrachtgever, haar onderneming, haar werknemers en/of klanten, welke zijn opgeslagen en toegankelijk zijn via de Dienst.
3. Development: dienst bestaande uit het ontwikkelen, configureren en/of aanpassen van Werken zoals websites, applicaties, lay-out, designs, concepten, databestanden, software, documentatie, adviezen, rapporten, analyses, ontwerpen, content, video’s, afbeeldingen, (online) tools.
4. Dienst(en): de dienst(en) die Growrs B.V. ten behoeve van de Opdrachtgever zal verrichten, waaronder mede verstaan maar niet beperkt tot Development en andere werkzaamheden zoals omschreven in de aanbieding of offerte van Growrs B.V..
5. Domeinnaamregistratie: dienst bestaande uit het bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam.
6. Ingangsdatum: de datum waarop de Overeenkomst in werking treedt en waarop de levering van de Dienst aanvangt.
7. Materia(a)l(en): digitale informatie en gegevens, waaronder doch niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, video’s, documenten, (bron)bestanden, scripts en overige software.
8. Growrs B.V.: de contractuele wederpartij bij de Overeenkomst met Opdrachtgever en gebruiker van de onderhavige Algemene Voorwaarden in de zin van artikel 6:231 sub b BW.
9. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Growrs B.V. een Overeenkomst heeft gesloten en wederpartij bij de Overeenkomst met Growrs B.V. in de zin van artikel 6:231 sub c BW. Tevens wordt bedoeld degene die daarover in onderhandeling treedt of is, alsmede dienst vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) of erfgenamen.
10. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Growrs B.V. en Opdrachtgever ontstaan uit een aanbod of offerte gedaan door Growrs B.V. en de geldige aanvaarding daarvan door Opdrachtgever.
11. Partijen: Growrs B.V. en Opdrachtgever gezamenlijk.
12. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
13. Prijslijst: de separaat beschikbare lijst met tarieven voor werkzaamheden van Growrs B.V. en te leveren Diensten door Growrs B.V. zoals vermeld in de offerte of het aanbod.
14. Schriftelijk: onder “schriftelijk” valt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail, fax of digitaal (bijvoorbeeld via een online interface) mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.
15. SLA: de eventueel separaat afgesloten Service Level Agreement tussen Growrs B.V. en Opdrachtgever waarin de afspraken over het niveau, de kwaliteit en de wijze van probleemoplossing met betrekking tot de Dienst is opgenomen.
16. Werkdagen: maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van Nederlandse en Indiase nationale feestdagen.
17. Werk(en): de door Growrs B.V. ontwikkelde of ontworpen websites, applicaties, lay-out, databestanden, software, designs, concepten, documentatie, adviezen, rapporten, analyses, content, ontwerpen of andersoortige voortbrengselen ten behoeve en in opdracht van Opdrachtgever.
18. Werkuren: uren op Werkdagen in India van 09:00 en 17:00 uur India Standard Time (CEST 5:30 – 13:30) voor software development werkzaamheden. Werkdagen van 09:00 tot 17:00 in Nederland voor overige development activiteiten.

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en werkzaamheden van of door Growrs B.V., van welke aard dan ook, alsmede op de totstandkoming daarvan, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen.
2. Eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever, hoe dan ook genaamd, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing als en voor zover deze door Growrs B.V. uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
3. Wanneer door Growrs B.V. gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan de wijze waarop Growrs B.V. de onderhavige voorwaarden toepast.
4. Als één of meer van de bepalingen van onderhavige Algemene Voorwaarden of enige andere Overeenkomst met Growrs B.V. in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en treedt alsdan een door Growrs B.V. vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling in de plaats.
5. Opdrachtgever met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op een later met Growrs B.V. gesloten Overeenkomst in te stemmen.
6. In geval van strijd tussen de inhoud van een tussen Opdrachtgever en Growrs B.V. gesloten Overeenkomst en de onderhavige voorwaarden, prevaleert de inhoud van de Overeenkomst.
7. Growrs B.V. is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Als Opdrachtgever door de gewijzigde inhoud in een minder gunstige positie komt te verkeren, heeft Opdrachtgever de bevoegdheid de Overeenkomst op te zeggen tegen de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden.
8. In geval van strijdigheid van bepalingen in de Overeenkomst, Algemene Voorwaarden of bijlagen daarvan, geldt de volgende rangorde: i. de Overeenkomst; ii. de eventueel afgesloten Service Level Agreement; iii. de eventuele bijlagen bij de Overeenkomst en/of bij de SLA; iv. deze Algemene Voorwaarden.
9. Door ondertekening van het projectplan (de overeenkomst), of anderszins mondeling, schriftelijk of elektronisch akkoord met Growrs B.V., verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Growrs B.V. en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
10. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

1. Alle aanbiedingen en offertes van Growrs B.V. zijn herroepelijk en worden vrijblijvend gedaan, tenzij schriftelijk anders wordt aangegeven.
2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Growrs B.V. opgegeven eisen, specificaties en andere gegevens waarop Growrs B.V. haar aanbieding baseert.
3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de offerte van Growrs B.V. te openbaren of op enige andere wijze met derden te delen, tenzij met schriftelijke toestemming van Growrs B.V..
4. Als Opdrachtgever niet expliciet aangeeft akkoord te gaan met de offerte, maar er desondanks mee instemt, of die indruk wekt, dat Growrs B.V. werkzaamheden verricht die binnen de omschrijving van de Diensten vallen, dan wordt de offerte als aanvaard beschouwd. Dit geldt ook wanneer Opdrachtgever Growrs B.V. verzoekt bepaalde werkzaamheden te verrichten zonder een formele offerte af te wachten.
5. Offertes van Growrs B.V. worden vrijblijvend gedaan en kunnen door Growrs B.V. worden herroepen direct na aanvaarding daarvan door Opdrachtgever, tenzij in de offerte een termijn voor de aanvaarding staat opgenomen.
6. Growrs B.V. kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden als Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
7. Als blijkt dat de bij de aanvraag of Overeenkomst door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren heeft Growrs B.V. het recht de bedragen hier op aan te passen.
8. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
9. Een samengestelde prijsopgave verplicht Growrs B.V. niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst

1. De Overeenkomst komt mondeling tot stand of door uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding van de offerte of de aanbieding door Opdrachtgever. De offerte moet door Opdrachtgever te worden ondertekend en schriftelijk of per e-mail te worden geretourneerd.
2. De Overeenkomst loopt vanaf het moment waarop mededeling inhoudende aanvaarding door Opdrachtgever wordt ontvangen door Growrs B.V. (“de Ingangsdatum”) of vanaf het moment dat Opdrachtgever de indruk wekt met de offerte in te stemmen, tenzij gezamenlijk een andere Ingangsdatum is overeengekomen in de Overeenkomst.
3. De inhoud van de Overeenkomst wordt uitsluitend bepaald door de in de offerte gegeven omschrijving van de opdracht.
4. Eventuele later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen binden Growrs B.V. slechts, als deze door Growrs B.V. schriftelijk binnen 14 dagen zijn bevestigd.
5. Als de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Growrs B.V. daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Growrs B.V. anders aangeeft.

Artikel 5. Duur van de overeenkomst

1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de termijn zoals overeengekomen in de Overeenkomst doch in geval van dienstverlening voor de minimale duur van 3 maanden met een opzegtermijn van 1 maand, een en ander tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
2. Opzegging van de Overeenkomst geschiedt schriftelijk tegen het einde van de overeengekomen periode met inachtneming van de geldende opzegtermijn, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
3. Als de Opdrachtgever nalaat de Overeenkomst op te zeggen tegen het einde van de overeengekomen periode en met inachtneming van de geldende opzegtermijn, wordt deze telkens stilzwijgend met eenzelfde duur en onder dezelfde voorwaarden verlengd, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
4. Tussentijdse opzegging van de Overeenkomst door de Opdrachtgever is niet toegestaan.
5. Growrs B.V. heeft het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder enigerlei gehoudenheid tot betaling van schadevergoeding op te zeggen, als:
(a) Opdrachtgever tekort is geschoten in de nakoming van zijn verplichtingen en een dergelijke tekortkoming niet binnen 5 dagen na schriftelijke ingebrekestelling door Opdrachtgever is hersteld;
(b) als Opdrachtgever surséance van betaling dan wel zijn faillissement heeft aangevraagd of het faillissement van Opdrachtgever wordt aangevraagd, gevorderd of uitgesproken of Opdrachtgever een onderhands akkoord aanbiedt aan zijn crediteuren;
(c) als Growrs B.V. Materialen nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst en Growrs B.V. deze Materialen niet uiterlijk binnen 3 maanden ontvangt.

Artikel 6. Uitvoering van de Overeenkomst

1. Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal Growrs B.V. de Dienst zo spoedig mogelijk en conform de offerte uitvoeren.
2. Is voor de uitvoering van de Dienst of bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen of genoemd, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn moet Opdrachtgever Growrs B.V. dus schriftelijk in gebreke stellen. Growrs B.V. moet daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
3. Growrs B.V. zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
4. Growrs B.V. bepaalt de wijze waarop de overeenkomst wordt uitgevoerd. Growrs B.V. selecteert de in te zetten medewerkers op basis van hun kwaliteiten en geschiktheid voor de uit te voeren overeenkomst. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een overeenkomst door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
5. Growrs B.V. heeft het recht werkzaamheden te laten verrichten door inschakeling van derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
6. Indien Growrs B.V. in het kader van de uitvoering van de overeenkomst handelt met derden waarvan de opdrachtgever zich bedient, dan handelt Growrs B.V. daarbij steeds namens de opdrachtgever. De tussen de opdrachtgever en Growrs B.V. gesloten overeenkomst geldt in dit verband als onherroepelijke volmacht van de opdrachtgever aan Growrs B.V..
7. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle Materialen, waarvan Growrs B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Growrs B.V. worden verstrekt. Als de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde Materialen niet tijdig aan Growrs B.V. zijn verstrekt, heeft Growrs B.V. – naast het in artikel 5 omschreven recht op ontbinding -het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
8. De uitvoeringstermijn begint niet eerder dan nadat Opdrachtgever de Materialen aan Growrs B.V. ter beschikking heeft gesteld. Growrs B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Growrs B.V. is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte Materialen.
9. Opdrachtgever kan geen exclusiviteit afdwingen op een door Growrs B.V. geleverde Dienst. Het is Growrs B.V. toegestaan om ook directe concurrenten van Opdrachtgever te bedienen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 7. Wijziging van de Overeenkomst; meerwerk

1. Als tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen Partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan. Als de aard, omvang of inhoud van de Overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de Overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Growrs B.V. zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de Overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de Overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
2. Als de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan heeft Growrs B.V. het recht om daaraan pas uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Growrs B.V. bevoegde persoon en Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Growrs B.V. op en is voor Opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
3. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Growrs B.V. een verzoek tot wijziging van de Overeenkomst weigeren, als dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden.

Artikel 8. Ontwikkelen van werken

1. Als de Overeenkomst c.q. werkzaamheden verband houdende met de verstrekte en uit te voeren opdracht van een Dienst en/of een Werk mede het leveren van productiecapaciteit ten aanzien van het ontwikkelen van werken en/of diensten voor Opdrachtgever inhoudt, moet de Opdrachtgever zelf zorg te dragen voor de projectbegeleiding en aansturing van de door Growrs B.V. geboden productiecapaciteit. Growrs B.V. levert in dat geval enkel en alleen productiecapaciteit en geeft geen garanties ten aanzien van functioneren van de te ontwikkelen Werken.
2. Growrs B.V. is in geen geval gehouden tot het aanleveren, migreren, invoeren en/of corrigeren van Materialen. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het aanleveren, migreren, invoeren en/of corrigeren van de Materialen.
3. Als de ontwikkeling vereist dat Opdrachtgever bronmaterialen aan Growrs B.V. ter beschikking stelt, staat Opdrachtgever er te allen tijde voor in dat hij beschikt over alle licenties die noodzakelijk zijn voor de verstrekking aan en het bedoelde gebruik door Growrs B.V.. Opdrachtgever vrijwaart Growrs B.V. van claims van derden ten aanzien van schending van intellectuele eigendomsrechten van derden ter zake.
4. Growrs B.V. is gerechtigd, maar nooit verplicht, de juistheid, volledigheid of samenhang van de aan hem ter beschikking gestelde bronmaterialen, eisen of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.
5. Growrs B.V. heeft, tenzij anders overeen gekomen, het recht gebruik te maken van afbeeldingen, software en componenten van derden, inclusief stockfoto’s en open source software, bij de ontwikkeling, configuratie of aanpassing van Werken.
6. Na oplevering ligt de verantwoordelijkheid op een correcte naleving van de betreffende licenties van derden bij het gebruik van de ontwikkelde Werken bij Opdrachtgever. Growrs B.V. zal Opdrachtgever afdoende informeren over de van toepassing zijnde licentievoorwaarden.
7. Opdrachtgever vrijwaart Growrs B.V. voor aanspraken van derden betreffende installatie en licenties van de software, behoudens voor zover de aanspraken het gevolg zijn van informatie of licenties geleverd door Growrs B.V..
8. In het geval dat vertaalde inhoud van de Werken gewenst is, moet Opdrachtgever zelf zorg te dragen voor de betreffende vertalingen. Growrs B.V. levert alle Werken standaard in het Engels op.
9. Growrs B.V. zal de bronbestanden (zoals, maar niet beperkt tot, PPT, PSD, HTML, CSS, PHP of andere tekstbestanden) van ontwikkelde Werken telkens op eerste verzoek aan Opdrachtgever ter beschikking stellen. Growrs B.V. zal de ontwikkelde Werken niet aan derden ter beschikking stellen of voor andere doeleinden of projecten gebruiken, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
10. Growrs B.V. zal bronbestanden van de Werken bewaren zolang Growrs B.V. Diensten voor Opdrachtgever verricht, of het aannemelijk is dat Growrs B.V. Diensten voor Opdrachtgever zal verrichten. Growrs B.V. is gerechtigd na deze periode de bronbestanden te verwijderen. Als Opdrachtgever pas na deze periode vervolgopdrachten ten aanzien van deze Werken geeft, is Growrs B.V. gerechtigd kosten in rekening te brengen voor het her ontwikkelen, herstellen of terughalen van deze bronbestanden.
11. Growrs B.V. levert na oplevering geen ondersteuning ten aanzien van de door haar ontwikkelde Werken, tenzij anders is overeengekomen, bijvoorbeeld in de offerte of door middel van een als zodanig aangeduide Service Level Agreement (SLA).
12. Het is Growrs B.V. toegestaan om een naamsvermelding op te nemen in het Werk. Als Opdrachtgever hier bezwaar op aantekent zal Growrs B.V. deze naamsvermelding kosteloos verwijderen.

Artikel 9. Testomgeving, oplevering en acceptatie van de Werken

1. Als is overeengekomen dat de ontwikkelde Werken voor oplevering zullen worden getest in een testomgeving, zal Opdrachtgever de ontwikkelde Werken voorafgaand aan de oplevering zelf en voor eigen rekening testen in een testomgeving. Opdrachtgever zal Growrs B.V. toegang verschaffen tot deze testomgeving, als dit voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst nodig is.
2. Growrs B.V. is niet gehouden de functionaliteiten van het Werk te toetsen aan de geldende wet- en regelgeving, waaronder mede verstaan maar niet beperkt tot privacywetgeving. De toetsing aan geldende wet- en regelgeving valt te allen tijde onder de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever.
3. Growrs B.V. is niet verplicht de in de testomgeving opgeslagen Data te verplaatsen naar een productieomgeving, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
4. Growrs B.V. is in geen enkel geval aansprakelijk voor verlies en/of openbaarmaking van de in de testomgeving opgeslagen Data, bijvoorbeeld als gevolg van een datalek of hack.
5. Growrs B.V. zal de te ontwikkelen of aan te passen Werken of gedeelten daarvan opleveren in overleg met de Opdrachtgever of zoveel eerder als ze in haar professionele opinie voldoen aan de specificaties of geschikt is voor gebruik.
6. Oplevering geschiedt door middel van beschikbaarstelling in een testomgeving als bedoeld in lid 1 van dit artikel. Opdrachtgever zal hiertoe aan Growrs B.V. toegang tot de testomgeving verstrekken.
7. Opdrachtgever moet vervolgens binnen 14 dagen na oplevering het opgeleverde te evalueren en goed of af te keuren. Van acceptatie van de opgeleverde werken is in ieder geval sprake als:
(a) Opdrachtgever de oplevering heeft geaccepteerd door dit schriftelijk aan Growrs B.V. kenbaar te maken;
(b) Opdrachtgever het Werk gebruikt voor productiedoeleinden, waaronder mede verstaan maar niet beperkt tot het overzetten van het Werk naar een productieomgeving;
(c) Opdrachtgever het Werk, nadat Growrs B.V. kenbaar heeft gemaakt dat het voor oplevering gereed is, niet binnen een periode van 14 dagen afkeurt, niet een revisieronde heeft aangevraagd of geen bezwaar heeft gemaakt tegen de oplevering.
8. Als een Werk in fasen wordt opgeleverd, moet Opdrachtgever na oplevering van elke fase de goed- of afkeuring van het deel van het Werk van die fase schriftelijk aan Growrs B.V. kenbaar te maken. Opdrachtgever mag een goed- of afkeuring in een latere fase niet baseren op aspecten die in een eerdere fase goedgekeurd zijn.
9. Als Opdrachtgever het opgeleverde geheel of gedeeltelijk afkeurt, zal Growrs B.V. zich inspannen de reden van afkeuring zo snel mogelijk weg te nemen. Dit kan Growrs B.V. doen door het resultaat te reviseren of de reden gemotiveerd te verwerpen. Opdrachtgever heeft vervolgens een periode van 10 Werkdagen om de revisie of motivatie goed of af te keuren.
10. Als Opdrachtgever na de eerste revisie of motivatie het opgeleverde geheel of gedeeltelijk heeft afgekeurd zal er naar oordeel van Growrs B.V. een redelijk aantal revisierondes volgen.
11. Als een partij aangeeft verdere revisies niet (meer) zinvol te achten, worden beide partijen gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen voor wat betreft het afgekeurde. In dat geval zal Opdrachtgever de daadwerkelijk door Growrs B.V. gemaakte uren vergoeden. Opdrachtgever is in dat geval gerechtigd het afgekeurde te gebruiken.
12. Na aanvaarding van het opgeleverde vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken in het opgeleverde, tenzij Growrs B.V. het gebrek kende of had moeten kennen ten tijde van aanvaarding. In ieder geval vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken in een Werk na verloop van een jaar na acceptatie van de opgeleverde Werken.
13. Gewenste wijzigingen in Werken dienen door Opdrachtgever puntsgewijs, schriftelijk aan te worden geleverd. Growrs B.V. beoordeelt vervolgens of deze werkzaamheden binnen de Overeenkomst vallen, of apart worden geoffreerd als zijnde meerwerk.

Artikel 10. Installatie

1. Als dit onderdeel uitmaakt van de Overeenkomst, zal Growrs B.V. de Werken of nader overeen te komen software of andere data installeren en configureren op door Opdrachtgever aan te wijzen hardware-, software- en netwerkomgeving. De keuze, aanschaf en beheer van deze hardware-, software- en netwerkomgeving is uitsluitend en volledig de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. Growrs B.V. zal aanwijzingen geven over de gewenste configuratie. Als de aangewezen omgeving niet aan de eisen van Growrs B.V. voldoet, is Growrs B.V. gerechtigd installatie of configuratie te weigeren.
2. Opdrachtgever zal op verzoek van Growrs B.V. medewerkers en hulppersonen van Growrs B.V. alle benodigde toegang verlenen tot de omgeving om installatie, configuratie, onderhoud en aanpassingen van de software mogelijk te maken. Fysieke toegang tot hardware zal alleen plaatsvinden als dit noodzakelijk is, en alleen na voorafgaand overleg met Opdrachtgever.
3. Growrs B.V. zal Opdrachtgever op verzoek op de hoogte stellen van de systeemvereisten, maar kan in geen geval verantwoordelijk en aansprakelijk worden gesteld voor het al dan niet functioneren van de geleverde Werken op de systemen van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever ingeschakelde derde (waaronder een hostingprovider mede verstaan). Daarnaast zal Growrs B.V. niet verplicht zijn om aanpassingen te maken aan de Werken ten behoeve van de juiste werking op de eerder genoemde systemen van Opdrachtgever.

Artikel 11. Meerwerk

1. Wijzigingen aan de Werken die gemaakt dienen te worden ten gevolge van (wijzigingen in de) geldende wet- en regelgeving gelden als meerwerk, tenzij de technische gevolgen vóór het sluiten van de Overeenkomst door Opdrachtgever bekend zijn gemaakt aan Growrs B.V. en zijn opgenomen in het technische ontwerp van het Werk.
2. Wijzigingen als het gevolg van nieuwe of gewijzigde inzichten die tijdens het ontwikkelingsproces zijn ontstaan, gelden als meerwerk.
3. Als tijdens het uitvoeren van de opdracht blijkt, dat het voor een goede uitvoering van de Overeenkomst, noodzakelijk is om de Overeenkomst uit te breiden, zal Growrs B.V. de Opdrachtgever hierover binnen een redelijke termijn schriftelijk informeren. Partijen zullen in onderling overleg overeenkomen in hoeverre de werkzaamheden zullen worden uitgebreid.

Artikel 12. Intellectuele eigendom

1. De intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht met betrekking tot de broncode, van door Growrs B.V. in opdracht van Opdrachtgever ontwikkelde Werken, komen toe aan Growrs B.V.. Opdrachtgever verkrijgt met het sluiten van de overeenkomst een eeuwigdurende licentie op het gebruik van het werk.
2. Opdrachtgever is niet bevoegd om sublicenties te verstrekken.
3. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door Growrs B.V. gebruikte open source software, liggen bij de ontwikkelaar van die software of een andere rechthebbende.
4. De Databankrechten en Data die tijdens de ontwikkeling van het Werk is of wordt opgeslagen in een database welke onderdeel uitmaakt van een voor Opdrachtgever ontwikkeld Werk, is en blijft voor zover mogelijk eigendom van Opdrachtgever.
5. Growrs B.V. zal geen kennis nemen van de eerdergenoemde Data die Opdrachtgever opslaat en/of verspreidt via de Werken, dan noodzakelijk voor de uitvoering van de Overeenkomst, tenzij dit expliciet is overeengekomen met Opdrachtgever of Growrs B.V. daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Growrs B.V. zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken;
6. Het is Growrs B.V. toegestaan de ontwikkelde Werken, bijbehorende bronbestanden en broncodes in zijn geheel of gedeeltelijk voor andere opdrachtgevers of doeleinden te gebruiken.
7. Het is Growrs B.V. niet toegestaan om technische maatregelen te treffen om wijzigingen in de ontwikkelde Werken, bijbehorende bronbestanden en broncodes tegen te gaan. Hieronder wordt mede verstaan het beveiligen van de Werken door middel van encryptie.

Artikel 13. Prijswijziging

1. Als Growrs B.V. met Opdrachtgever een uurtarief overeenkomt, dan is Growrs B.V. niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit uurtarief zonder dat Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de Overeenkomst om die reden te ontbinden, als:
(a) de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van lonen of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;
(b) de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Growrs B.V. rustende verplichting ingevolge de wet.
2. Voort is Growrs B.V. gerechtigd haar tarieven jaarlijks per 1 januari aan te passen overeenkomstig het prijsindexcijfer van het Bureau voor de Statistiek voor commerciële dienstverlening (index 2010 = 100).

Artikel 14. Betaling en incassokosten

1. Tenzij anders is overeengekomen, worden de werkzaamheden in rekening gebracht tegen het ten tijde van het verrichten van de werkzaamheden bij Growrs B.V. gangbare tarief en het aantal aan de opdracht gewerkte uren. De verschuldigdheid van honorarium is niet hiervan afhankelijk of het met de opdracht beoogde resultaat ten volle is bereikt.
2. Het honorarium zal in beginsel telkens per maand over de onmiddellijk daaraan voorafgaande maand aan Opdrachtgever worden gefactureerd. Growrs B.V. is gerechtigd facturen digitaal te versturen.
3. De betaling van facturen moet te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum door bijschrijving op een door Growrs B.V. aan te geven bankrekening en in de valuta waarin is gefactureerd.
4. Als Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan verkeert Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daartoe nadere ingebrekestelling is vereist. Opdrachtgever is vanaf dat moment een rente verschuldigd van 1% per maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim verkeert. Alle (buiten)gerechtelijke kosten welke Growrs B.V. maakt ter verkrijging van voldoening – zowel in als buiten rechte – komen vanaf dat moment voor rekening van Opdrachtgever. In dat geval is Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van ten minste 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 250,-. Voorts is Growrs B.V. bevoegd alle werkzaamheden voor Opdrachtgever, waaronder het verstrekken van informatie aan Opdrachtgever, op te schorten zolang Growrs B.V. geen volledige betaling heeft ontvangen.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

1. Als Growrs B.V. aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. Growrs B.V. is uitsluitend aansprakelijk voor toerekenbare tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Growrs B.V. van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitvoeren van de werkzaamheden in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd.
3. Growrs B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Growrs B.V. is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige Materialen.
4. Als Growrs B.V. aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat door de verzekeraar van Growrs B.V. wordt uitgekeerd. Als de verzekeraar om wat voor reden ook niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Growrs B.V. beperkt tot vergoeding van de directe schade en tot maximaal het bedrag van het honorarium (exclusief BTW) dat Growrs B.V. voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan 3 maanden hebben, geldt een verdere beperking van de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste 3 maanden (exclusief BTW). Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
(a) de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden;
(b) de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Growrs B.V. aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Growrs B.V. kunnen worden toegerekend;
(c) redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden.
5. Growrs B.V. is nooit aansprakelijk voor:
(a) indirecte schade, daaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van opgelegde boetes wegens het niet halen van (op)levertermijnen of het niet voldoen aan wet of regelgeving, waaronder privacywetgeving;
(b) schade als gevolg van een hack of datalek of netwerkaanvallen zoals SYN floods of (distributed) denial- of serviceaanvallen. Wel zal Growrs B.V. Opdrachtgever zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte stellen in geval van een hack, datalek of netwerkaanval, waarbij onbevoegde mogelijk toegang hebben gekregen tot het Werk, Materiaal of Data van de Opdrachtgever.
6. De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade zijn niet van toepassing als de schade te wijten is aan opzet aan de zijde van Growrs B.V..
7. Als Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Growrs B.V. gehouden is, dan is Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Growrs B.V. daardoor direct of indirect ontstaan.

Artikel 16. Gebreken en klachttermijnen

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door Opdrachtgever binnen 14 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 60 dagen na voltooiing van de betreffende Diensten schriftelijk te worden gemeld aan Growrs B.V..
2. Als een klacht gegrond is, zal Growrs B.V. de Diensten alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste moet door Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
3. Als het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Growrs B.V. slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.

Artikel 17. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

1. Growrs B.V. is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, als Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de Overeenkomst Growrs B.V. ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, als Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of als door de vertraging aan de zijde van Opdrachtgever niet langer van Growrs B.V. kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
2. Voorts is Growrs B.V. bevoegd de Overeenkomst te ontbinden als zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of als er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Growrs B.V. kan worden gevergd.
3. Als de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Growrs B.V. op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Als Growrs B.V. de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
4. Als Growrs B.V. tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
5. Als de ontbinding aan Opdrachtgever toerekenbaar is, is Growrs B.V. gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
6. Als Opdrachtgever zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Growrs B.V. gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
7. Als de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Growrs B.V., zal Growrs B.V. in overleg met Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan Opdrachtgever toerekenbaar is. Als de overdracht van de werkzaamheden voor Growrs B.V. extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Growrs B.V. anders aangeeft.
8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – als en voor zover het beslag niet binnen 3 maanden is opgeheven – ten laste van Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Growrs B.V. vrij om de Overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of Overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Growrs B.V. op Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 18. Overmacht

1. Growrs B.V. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever als Growrs B.V. daartoe gehinderd wordt als gevolg van enige van buiten komende oorzaak, voorzien of niet-voorzien, waarop Growrs B.V. geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Growrs B.V. niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
2. Hieronder wordt verstaan een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van Growrs B.V. komt. In het bijzonder wordt onder overmacht verstaan; binnenlandse onlusten, aanslagen, mobilisatie, oorlogen, stremmingen in het vervoer, stakingen, netwerkaanvallen zoals SYN floods of (distributed) denial-of-serviceaanvallen, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Growrs B.V. door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van Growrs B.V. kan worden gevergd.
3. Growrs B.V. kan gedurende de periode dat de overmacht duurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten, waarmee tevens de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever worden opgeschort. Als deze periode langer duurt dan 90 dagen, is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4. Voor zover Growrs B.V. ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk een verplichting uit de Overeenkomst is nagekomen of deze tijdens de periode van overmacht zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Growrs B.V. gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen.

Artikel 19. Vrijwaring

De Opdrachtgever vrijwaart Growrs B.V. voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Growrs B.V. toerekenbaar is. Als Growrs B.V. uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Opdrachtgever gehouden Growrs B.V. zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Growrs B.V., zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Growrs B.V. en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 20. Geheimhouding

1. Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de wederpartij ontvangen, waaronder de inhoud van de Overeenkomst. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst. Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk als deze door één der partijen als zodanig is aangeduid.
2. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Growrs B.V. is opdrachtgever niet gerechtigd een mededeling aan derden te doen over de werkwijze, de methoden en technieken van Growrs B.V. en/of de inhoud van de adviezen of rapportages van Growrs B.V.. Opdrachtgever zal de adviezen of rapportages van Growrs B.V. niet aan een derde verstrekken of anderszins openbaar maken.

Artikel 21. Overname personeel

1. Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst tussen Partijen en binnen 12 maanden na afloop daarvan geen personeel van Growrs B.V. of de door tussenkomst van Growrs B.V. ingeschakelde derden in dienst nemen en/of rechtstreeks of indirect werkzaamheden voor hem of derden laten verrichten.
2. Als Opdrachtgever personeel of een door tussenkomst van Growrs B.V. ingeschakelde derde in dienst wenst te nemen, zal Opdrachtgever dit schriftelijk aan Growrs B.V. kenbaar maken. Als de medewerker in dienst van Opdrachtgever treedt gedurende de in het vorige lid van dit artikel genoemde periode, is Opdrachtgever zonder gerechtelijke tussenkomst een direct opeisbare vergoeding aan Growrs B.V. verschuldigd van 1.000 maal het tussen Partijen afgesproken uurtarief.
3. Als Opdrachtgever nalaat om Growrs B.V. vooraf schriftelijk op de hoogte te brengen van de overname van de medewerker, bedraagt de verschuldigde vergoeding niet 1.000 maal, maar 1.500 maal de hoogte van het tussen Partijen afgesproken uurtarief.

Artikel 22. Verjaringstermijn

In alle gevallen is de termijn waarbinnen Growrs B.V. tot vergoeding van schade kan worden aangesproken beperkt tot maximaal 6 maanden na uitvoering van de betreffende Diensten waarop de schade ziet.

Artikel 23. Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Growrs B.V. partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook als aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of als de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
2. De rechtbank Zeeland West Brabant is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen.
3. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze Algemene Voorwaarden alsmede in geval van strijd tussen de inhoud of uitleg van eventuele vertalingen van de onderhavige Algemene Voorwaarden en de Nederlandse versie, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.

Voorwaarden Online Marketing

Artikel 1. Toepasselijkheid

1. De in de onderhavige voorwaarden opgenomen bepalingen zijn, naast de bepalingen van de algemene voorwaarden, van toepassing indien Growrs B.V. diensten verricht op het gebied van online marketing.
2. De bepalingen van deze voorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de bepalingen van de algemene voorwaarden. Bij tegenstrijdigheid tussen de bepalingen van de algemene voorwaarden en de bepalingen van de onderhavige voorwaarden, prevaleren deze laatste.

Artikel 2. Search Engine Optimization (SEO)

1. De werkzaamheden die Growrs B.V. in verband met de zoekmachine optimalisatie (SEO) uitvoert, bestaan hoofdzakelijk uit het bepalen van de te hanteren strategie, zoekwoorden en zoekzinnen analyse, het ontwikkelen van een SEO contentplan (excl. contentcreatie), SEO Quickscan (techniek), Contentcreatie (optioneel), instellen/optimaliseren van Google Mijn Bedrijf (optioneel), en Implementatie van Google Analytics (optioneel).
2. Zoekmachine optimalisatie (SEO) beperkt zich tot de vindbaarheid in Google in Nederland en strekt zich niet uit tot andere zoekmachines.
3. Het is inherent aan zoekmachine optimalisatie (SEO) dat de resultaten niet direct zichtbaar zijn. De eerste ruwe resultaten zijn naar verwachting zichtbaar na 6 – 30 weken, na het live zetten van de aanpassingen op de website.

Artikel 3. Google AdWords (SEA)

1. De werkzaamheden die Growrs B.V. i.v.m. het adverteren in Google AdWords (SEA) uitvoert, bestaan hoofdzakelijk uit het volgende: ontwikkeling Search Advertising campagne(s) (1 URL, tenzij anders overeengekomen), ontwikkeling advertentiegroepen (max. 50 woorden per advertentiegroep), ontwikkeling advertentieteksten, instellen locatie-extensies (CTR) (optioneel), creatie tekst, title-, description- en keywordtag (optioneel), implementatie Google Analytics (optioneel), Call tracking (optioneel), ontwikkeling Display campagne(s) waarbij de opdrachtgever het beeldmateriaal aanlevert (optioneel), ontwikkeling Shopping campagne(s) waarbij de opdrachtgever de feedlijst(en) aanlevert (optioneel), ontwikkeling Remarketing campagne(s) (optioneel), ontwikkeling Remarketing campagne(s) (optioneel) en ontwikkeling YouTube(s) waarbij de opdrachtgever het beeldmateriaal aanlevert (optioneel).
2. De overige werkzaamheden van Growrs B.V. op het gebied van Google AdWords bestaan o.a. uit: het bepalen van de te hanteren advertentiestrategie, het adviseren over eventuele bijstelling van het aanbevolen klikbudget, het koppelen van de campagne aan de website waaraan de Google AdWords campagne wordt gekoppeld, het beheren van de campagne zodra de campagne live is geplaatst en het periodiek verstrekken van rapportages over de campagne van de opdrachtgever. Rapportages beperken zich tot informatie over het aantal vertoningen van en kliks op de Google AdWords advertenties en tot het aantal leads dat zich vervolgens via de website aandient. Growrs B.V. is niet gehouden tot verdere rapportage dan vermeld in dit artikel.
3. Adverteren in Google AdWords beperkt zich tot het adverteren in Google en aan Google gerelateerde partnersite en strekt zich niet uit tot andere zoekmachines.
4. De opdrachtgever dient Growrs B.V. van de benodigde informatie en gegevens te voorzien zoals informatie en/of documentatie over diens onderneming, producten en/of diensten om Growrs B.V. in staat te stellen eventuele noodzakelijke content te creëren. De opdrachtgever is tenzij expliciet anders aangegeven zelf verantwoordelijk voor de afhandeling van leads die zich aandienen na bezoek aan de website via het contactformulier, via e-mail of telefonisch.
5. Growrs B.V. zal zich naar beste inzicht en vermogen inspannen voor het bereiken van een optimale positionering met de geselecteerde zoektermen en/of zoekzinnen in Google via Google AWords, maar staat niet in voor het bereiken van het beoogde resultaat. Op Growrs B.V. rust uitsluitend een inspanningsverbintenis. Alle mededelingen van Growrs B.V. over de mogelijke resultaten van haar werkzaamheden zijn derhalve indicatief van aard, zonder dat de opdrachtgever daaraan rechten kan ontlenen.
6. De kosten voor het adverteren in Google AdWords bestaan enerzijds uit de vergoeding die in rekening wordt gebracht door Growrs B.V. voor het inrichten en beheren van de campagne en anderzijds uit de advertentiekosten die in rekening worden gebracht door Google. De advertentiekosten zullen niet meer dan 10% hoger liggen dan het overeengekomen dag budget. Ook is het mogelijk dat het beschikbare dag budget niet steeds volledig wordt aangewend. De hoogte van de advertentiekosten is namelijk onder meer afhankelijk van de concurrentie op de betreffende zoektermen, het zoekvolume, de regio waarbinnen wordt geadverteerd en het aantal kliks.
7. De verschuldigde vergoeding aan Growrs B.V. bestaat uit een maandelijkse vergoeding zoals vermeld in de overeenkomst. De maandelijkse vergoeding is exclusief BTW en het klikbudget voor de advertenties.
8. De opdrachtgever dient de advertentiekosten vermeerderd met eventueel verschuldigde BTW rechtstreeks aan de partij die de advertenties weergeeft te voldoen. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de tijdige betaling aan deze partij en is verantwoordelijk voor de consequenties van eventuele niet-tijdige betaling of saldotekorten, zoals het niet langer zichtbaar zijn van de advertenties. Dit laatste laat de betalingsverplichting van de opdrachtgever jegens Growrs B.V. voor de maandelijkse vergoeding onverminderd in stand, ook indien Growrs B.V. hierdoor niet langer in staat is om haar werkzaamheden te blijven uitvoeren.
9. Growrs B.V. is vrij in de wijze waarop zij haar werkzaamheden uitvoert. Growrs B.V. bepaalt een en ander zelfstandig en bepaalt ook op welke wijze het beschikbare klikbudget wordt besteed. Growrs B.V. is niet gehouden tot verdere rapportage dan vermeld in artikel 3.2.
10. Adverteren in Google AdWords is onderworpen aan de (algemene) Servicevoorwaarden en beleidsregels van Google zoals die van tijd tot tijd gelden, welke voorwaarden kunnen worden geraadpleegd via http://www.google.nl/intl/nl/policies/terms/regional.html. De opdrachtgever dient zich aan het gestelde in deze voorwaarden en beleidsregels te houden. Growrs B.V. is niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van de opdrachtgever in strijd hiermee.
11. Facturen van Google voor de verbruikkosten van AdWords worden eenmaal per drie maanden aan de opdrachtgever toegezonden. Indien de opdrachtgever tussentijds inzicht wilt hebben in de verbruikskosten, kan Growrs B.V. daar op verzoek van de opdrachtgever inzicht in geven.

Artikel 4. Social media marketing

1. Social media Marketing betreft het instellen en onderhouden van marketingboodschappen op onder andere Facebook en Instagram welke door Growrs B.V. namens de opdrachtgever wordt uitgevoerd.
2. De opdrachtgever dient te beschikken over een eigen advertentieaccount op een social media platform en Growrs B.V. toegang te verschaffen in de rol van ‘redacteur’ tot dit advertentieaccount. Growrs B.V. zal nimmer de eigenaar of verantwoordelijke zijn van deze advertentieaccount. De opdrachtgever blijft te allen tijde verantwoordelijk.
3. De opdrachtgever dient Growrs B.V. te voorzien van beeldmateriaal (foto’s en/of video’s) aan Growrs B.V.. De foto’s dienen van voldoende kwaliteit te zijn, zulks ter beoordeling van Growrs B.V.. Indien de foto’s een lage kwaliteit en/of resolutie hebben en de advertentie als gevolg wordt geweigerd of niet het beoogde resultaat leidt, komt dit voor rekening en risico van de opdrachtgever.
4. De opdrachtgever dient het in 4.3 bedoelde beeldmateriaal tijdig aan te leveren op een door Growrs B.V. te bepalen wijze, waaronder het bestandsformaat.
5. Voor de kosten van social media marketing is hetgeen bepaald in artikel 3.7 en 3.8 van overeenkomstige toepassing.
6. Social media marketing is onderworpen aan de (algemene) Servicevoorwaarden en beleidsregels van Facebook, LinkedIn, Youtube, en Instagram zoals die van tijd tot tijd gelden, welke voorwaarden kunnen worden geraadpleegd via https://www.facebook.com/policies/ads, https://nl.linkedin.com/legal/ads-policy, https://www.youtube.com/t/terms, en https://help.instagram.com/478745558852511. De opdrachtgever dient zich aan het gestelde in deze voorwaarden en beleidsregels te houden. Growrs B.V. is niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van de opdrachtgever in strijd hiermee.

Voorwaarden Licentie Programmatuur

Artikel 1. Toepasselijkheid

1. De in de onderhavige voorwaarden opgenomen bepalingen zijn, naast de bepalingen van de algemene voorwaarden, van toepassing indien Growrs B.V. programmatuur op basis van een licentie voor gebruik aan opdrachtgever ter beschikking stelt.
2. De bepalingen van deze voorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de bepalingen van de algemene voorwaarden. Bij tegenstrijdigheid tussen de bepalingen van de algemene voorwaarden en de bepalingen van de onderhavige voorwaarden, prevaleren deze laatste.

Artikel 2. Gebruiksrecht

1. Growrs B.V. stelt aan opdrachtgever de in de overeenkomst bepaalde computerprogramma’s en de daarbij behorende gebruikersdocumentatie voor gebruik ter beschikking, hierna te noemen ‘de programmatuur’.
2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, strekt de verplichting tot terbeschikkingstelling door Growrs B.V. en het gebruiksrecht van opdrachtgever zich uitsluitend uit tot de zogeheten objectcode van de programmatuur. Het gebruiksrecht van opdrachtgever strekt zich niet uit tot de broncode van de programmatuur. De broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie worden nimmer aan opdrachtgever ter beschikking gesteld, ook niet indien opdrachtgever bereid is voor de terbeschikkingstelling een financiële vergoeding te voldoen.
3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is Growrs B.V. niet gehouden tot terbeschikkingstelling van andere dan de overeengekomen programmatuur of programma- of databibliotheken, ook niet indien die nodig zijn voor het gebruik en/of onderhoud van de programmatuur. Indien in afwijking van het vorenstaande door Growrs B.V. tevens andere dan de overeengekomen programmatuur en/of programma- of databibliotheken ter beschikking gesteld moet worden, kan Growrs B.V. verlangen dat opdrachtgever daarvoor een separate schriftelijke overeenkomst aangaat.
4. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn in de prestatieverplichtingen van Growrs B.V. niet begrepen het onderhoud van de programmatuur en/of het verlenen van ondersteuning aan de gebruikers van de programmatuur. Indien in afwijking van het vorenstaande Growrs B.V. tevens zodanig onderhoud en/of ondersteuning verleend moet worden, kan Growrs B.V. verlangen dat opdrachtgever daarvoor een separate schriftelijke overeenkomst aangaat.
5. Onverminderd het bepaalde in de algemene voorwaarden is het recht tot gebruik van de programmatuur steeds niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar.

Artikel 3. Gebruiksbeperkingen

1. Opdrachtgever zal de tussen partijen overeengekomen beperkingen in het recht tot gebruik van de programmatuur steeds stipt naleven. Opdrachtgever is zich er van bewust dat schending van een overeengekomen gebruiksbeperking zowel een toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst met Growrs B.V. inhoudt alsook inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom van de programmatuur vormt. De overeengekomen gebruiksbeperkingen kunnen onder meer betrekking hebben op:
(a) het soort of type apparatuur waarvoor de programmatuur bestemd is, en/of
(b) het maximaal aantal verwerkingseenheden waarvoor de programmatuur bestemd is, en/of
(c) bepaalde – al dan niet met naam of functie aangeduide – personen die binnen de organisatie van opdrachtgever de programmatuur mogen gebruiken, en/of
(d) het maximaal aantal gebruikers dat – al dan niet gelijktijdig – binnen de organisatie van opdrachtgever de programmatuur mag gebruiken, en/of
(e) de locatie waarop de programmatuur gebruikt mag worden, en/of
(f) bepaalde vormen en doeleinden van gebruik (bijv. zakelijk gebruik of gebruik voor privédoeleinden), en/of
(g) iedere andere kwantitatieve of kwalitatieve beperking.
2. Indien partijen zijn overeengekomen dat de programmatuur uitsluitend in combinatie met bepaalde apparatuur of een bepaalde soort of type apparatuur gebruikt mag worden, is opdrachtgever gerechtigd bij eventuele storing van de desbetreffende apparatuur de programmatuur voor de duur van de storing op andere apparatuur van hetzelfde soort en type te gebruiken.
3. Growrs B.V. kan verlangen dat opdrachtgever de programmatuur niet in gebruik neemt dan nadat opdrachtgever bij Growrs B.V., diens toeleveranciers of de producent van de programmatuur één of meer codes (wachtwoorden, identiteitscodes etc.), benodigd voor het gebruik, heeft aangevraagd en verkregen. Growrs B.V. is steeds gerechtigd technische maatregelen te doen nemen ter bescherming van de programmatuur tegen onrechtmatig gebruik en/of tegen gebruik op een andere wijze of voor andere doeleinden dan tussen partijen is overeengekomen.
4. Opdrachtgever zal nimmer technische voorzieningen die bedoeld zijn om de programmatuur te beschermen, (laten) verwijderen of (laten) omzeilen.
5. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, mag opdrachtgever de programmatuur uitsluitend in en ten behoeve van zijn eigen bedrijf of organisatie gebruiken en uitsluitend voor het beoogd gebruik. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal opdrachtgever de programmatuur niet gebruiken voor de verwerking van gegevens ten behoeve van derden, zoals ‘time-sharing’, ‘application service provision’, ‘software as a service’ en ‘outsourcing’.
6. Het is opdrachtgever niet toegestaan de programmatuur, de dragers waarop de programmatuur is vastgelegd en de bij de terbeschikkingstelling van de programmatuur door Growrs B.V. verstrekte certificaten van echtheid te verkopen, te verhuren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen. Evenmin zal opdrachtgever een derde – al dan niet op afstand – toegang geven tot de programmatuur of de programmatuur bij een derde ter hosting onderbrengen, ook niet indien de desbetreffende derde de programmatuur uitsluitend ten behoeve van opdrachtgever gebruikt.
7. Opdrachtgever zal desgevraagd onverwijld zijn volle medewerking verlenen aan een door of namens Growrs B.V. uit te voeren onderzoek betreffende het naleven door opdrachtgever van de overeengekomen gebruiksbeperkingen. Opdrachtgever zal op eerste verzoek van Growrs B.V. toegang tot zijn gebouwen en systemen aan Growrs B.V. verlenen. Growrs B.V. zal alle vertrouwelijk te achten bedrijfsinformatie die Growrs B.V. in het kader van een dergelijk onderzoek van of bij opdrachtgever verkrijgt, voor zover die informatie niet het gebruik van de programmatuur zelf betreft, vertrouwelijk behandelen.

Artikel 4. Aflevering en installatie

1. Growrs B.V. zal de programmatuur op het overeengekomen formaat informatiedragers of, bij gebreke van duidelijke afspraken daaromtrent, door Growrs B.V. te bepalen formaat informatiedragers aan opdrachtgever afleveren dan wel met gebruikmaking van telecommunicatiefaciliteiten (online) aan opdrachtgever afleveren. Growrs B.V. bepaalt de wijze van aflevering.
2. Uitsluitend indien schriftelijk tussen partijen overeengekomen, zal Growrs B.V. de programmatuur bij opdrachtgever installeren. Bij gebreke van uitdrukkelijke afspraken daaromtrent zal opdrachtgever zelf de programmatuur installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig de gebruikte apparatuur en gebruiksomgeving aanpassen. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is Growrs B.V. niet verplicht tot het uitvoeren van dataconversie.
3. De terbeschikkingstelling van gebruikersdocumentatie geschiedt in papieren dan wel digitale vorm met een door Growrs B.V. te bepalen inhoud. De Growrs B.V. beslist over de vorm en de taal waarin de gebruikersdocumentatie wordt verstrekt.

Artikel 5. Acceptatietest en acceptatie

1. Indien partijen niet zijn overeengekomen dat een acceptatietest zal worden uitgevoerd, aanvaardt opdrachtgever de programmatuur in de staat waarin deze zich op het moment van aflevering bevindt (‘as is’), derhalve met alle zichtbare en onzichtbare fouten en gebreken, onverminderd de verplichtingen van Growrs B.V. op grond van de garantieregeling van artikel 9 van deze voorwaarden.
2. Indien tussen partijen schriftelijk een acceptatietest is overeengekomen, is het bepaalde in de artikelen 5.3 tot en met 5.10 van deze voorwaarden van toepassing.
3. Waar in deze voorwaarden sprake is van ‘fouten’, wordt daaronder verstaan het substantieel niet voldoen aan de door Growrs B.V. schriftelijk kenbaar gemaakte functionele of technische specificaties van de programmatuur, en, ingeval de programmatuur geheel of gedeeltelijk maatwerkprogrammatuur betreft, aan de tussen partijen schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen functionele of technische specificaties. Van een fout is alleen sprake indien opdrachtgever deze kan aantonen en indien deze reproduceerbaar is. Opdrachtgever is gehouden van fouten onverwijld melding aan Growrs B.V. te maken.
4. Indien een acceptatietest is overeengekomen, bedraagt de testperiode 14 dagen na aflevering of, indien een door Growrs B.V. uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, na voltooiing van de installatie. Gedurende de testperiode is opdrachtgever niet gerechtigd de programmatuur voor productieve of operationele doeleinden te gebruiken. Opdrachtgever zal de overeengekomen acceptatietest met voldoende gekwalificeerd personeel en met voldoende omvang en diepgang uitvoeren op de programmatuur en de testresultaten schriftelijk, overzichtelijk en begrijpelijk aan Growrs B.V. rapporteren.
5. Indien een acceptatietest is overeengekomen, is opdrachtgever verplicht onder zijn volledige en uitsluitende verantwoordelijkheid te toetsen of de afgeleverde programmatuur beantwoordt aan de door Growrs B.V. schriftelijk kenbaar gemaakte functionele of technische specificaties en, ingeval de programmatuur geheel of gedeeltelijk maatwerkprogrammatuur betreft, aan de tussen partijen schriftelijk overeengekomen functionele of technische specificaties. Tenzij schriftelijk anders overeenkomen, is de bijstand die Growrs B.V. verleent bij het uitvoeren van een acceptatietest geheel voor risico van opdrachtgever.
6. De programmatuur zal tussen partijen gelden als geaccepteerd:
(a) indien partijen niet een acceptatietest zijn overeengekomen: bij de aflevering of, indien een door Growrs B.V. uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, bij de voltooiing van de installatie, dan wel
(b) indien partijen wel een acceptatietest zijn overeengekomen: op de eerste dag na de testperiode, dan wel
(c) indien Growrs B.V. vóór het einde van de testperiode een testrapport als bedoeld in artikel 5.7 ontvangt: op het moment dat de in dat testrapport genoemde fouten zijn hersteld, onverminderd de aanwezigheid van onvolkomenheden die volgens artikel 5.8 aan acceptatie niet in de weg staan. In afwijking hiervan zal de programmatuur, indien opdrachtgever daarvan vóór het moment van een uitdrukkelijke acceptatie enig gebruik voor productieve of operationele doeleinden maakt, gelden als volledig geaccepteerd vanaf de aanvang van dat gebruik.
(d) Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de programmatuur fouten bevat, zal opdrachtgever Growrs B.V. uiterlijk op de laatste dag van de testperiode door middel van een schriftelijk en gedetailleerd testrapport over de fouten informeren. Growrs B.V. zal zich naar beste vermogen inspannen de bedoelde fouten binnen een redelijke termijn te herstellen, waarbij Growrs B.V. gerechtigd is tijdelijke oplossingen, programmaomwegen of probleem vermijdende beperkingen in de programmatuur aan te brengen.
(e) Acceptatie van de programmatuur mag niet worden onthouden op gronden die niet verband houden met de tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en voorts niet wegens het bestaan van kleine fouten, zijnde fouten die de operationele of productieve ingebruikneming van de programmatuur redelijkerwijs niet in de weg staan, onverminderd de verplichting van Growrs B.V. om deze kleine fouten in het kader van de garantieregeling van artikel 9, indien en voor zover toepasselijk, te herstellen. Acceptatie mag voorts niet worden onthouden vanwege aspecten van de programmatuur die slechts subjectief beoordeeld kunnen worden, zoals esthetische aspecten en aspecten betreffende de vormgeving van gebruikersinterfaces.
(f) Indien de programmatuur in fasen en/of onderdelen wordt afgeleverd en getest, laat de niet-acceptatie van een bepaalde fase en/of onderdeel een eventuele acceptatie van een eerdere fase en/of een ander onderdeel onverlet.
(g) Acceptatie van de programmatuur op een der wijzen als bedoeld in dit artikel heeft tot gevolg dat Growrs B.V. gekweten is voor de nakoming van zijn verplichtingen betreffende terbeschikkingstelling en aflevering van de programmatuur en, indien in voorkomend geval tevens de installatie door Growrs B.V. is overeengekomen, van zijn verplichtingen betreffende de installatie van de programmatuur. Acceptatie van de programmatuur doet niets af aan de rechten van opdrachtgever op grond van artikel 5.8 betreffende kleine gebreken en artikel 9 betreffende garantie.

Artikel 6. Duur van de overeenkomst

1. De overeenkomst tot terbeschikkingstelling van de programmatuur is aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur, bij gebreke waarvan een duur van één jaar geldt. De overeenkomst vangt aan op de dag van terbeschikkingstelling van de programmatuur aan de opdrachtgever. De duur van de overeenkomst wordt telkens stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijke periode verlengd, tenzij opdrachtgever of Growrs B.V. de overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden vóór het einde van de betreffende periode.
2. Terstond na het einde van het gebruiksrecht van de programmatuur zal opdrachtgever alle in zijn bezit zijnde exemplaren van de programmatuur aan Growrs B.V. retourneren. Indien partijen zijn overeengekomen dat opdrachtgever bij het einde van de overeenkomst de betreffende exemplaren zal vernietigen, zal opdrachtgever van zodanige vernietiging Growrs B.V. onverwijld schriftelijk melding maken. Growrs B.V. is bij of na het einde van het gebruiksrecht niet gehouden opdrachtgever bijstand te verlenen met het oog op een door opdrachtgever gewenste dataconversie.

Artikel 7. Gebruiksrechtvergoeding

1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is de tussen partijen overeengekomen gebruiksrechtvergoeding verschuldigd op de tussen partijen overeengekomen tijdstippen of, bij gebreke van een overeengekomen tijdstip:
(a) indien partijen niet zijn overeengekomen dat Growrs B.V. zorg draagt voor installatie van de programmatuur: bij aflevering van de programmatuur of, ingeval van periodiek verschuldigde gebruiksrechtvergoedingen, bij aflevering van de programmatuur en vervolgens bij aanvang van iedere nieuwe gebruiksrechttermijn;
(b) indien partijen wel zijn overeengekomen dat Growrs B.V. zorg draagt voor installatie van de programmatuur: bij voltooiing van de installatie van de programmatuur of, ingeval van periodiek verschuldigde gebruiksrechtvergoedingen, bij voltooiing van de installatie van de programmatuur en vervolgens bij aanvang van iedere nieuwe gebruiksrechttermijn.
2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is Growrs B.V. niet gehouden tot installatie en aanpassing van de programmatuur. Indien in afwijking van het vorenstaande door Growrs B.V. tevens installatiewerkzaamheden of werkzaamheden inzake aanpassing van de programmatuur verricht moeten worden, kan Growrs B.V. verlangen dat opdrachtgever daarvoor een separate schriftelijke overeenkomst aangaat. Deze prestaties worden in voorkomend geval separaat tegen de gebruikelijke tarieven van Growrs B.V. in rekening gebracht.

Artikel 8. Modificeren van de programmatuur

1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen en behoudens uitzonderingen in de wet bepaald, is opdrachtgever niet gerechtigd de programmatuur geheel of gedeeltelijk te modificeren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Growrs B.V.. Growrs B.V. is steeds gerechtigd toestemming te weigeren of aan zijn toestemming voorwaarden te verbinden, waaronder voorwaarden betreffende de wijze en kwaliteit van uitvoering van de door opdrachtgever gewenste modificaties.
2. Opdrachtgever draagt het volle risico van alle door of in opdracht van opdrachtgever door derden – al dan niet met toestemming van Growrs B.V. – aangebrachte modificaties.

Artikel 9. Garantie

1. Growrs B.V. staat er niet voor in dat de aan opdrachtgever ter beschikking gestelde programmatuur geschikt is voor het feitelijke en/of beoogde gebruik door opdrachtgever. Growrs B.V. garandeert evenmin dat de programmatuur zonder onderbreking, fouten of gebreken zal werken of dat steeds alle fouten en gebreken worden verbeterd.
2. Growrs B.V. zal zich naar beste vermogen ervoor inspannen fouten in de programmatuur in de zin van artikel 5.3 van deze voorwaarden binnen een redelijke termijn te herstellen indien deze binnen een periode van drie maanden na aflevering, of, indien tussen partijen een acceptatietest is overeengekomen, binnen drie maanden na acceptatie gedetailleerd omschreven schriftelijk bij Growrs B.V. zijn gemeld. Het herstel wordt gratis uitgevoerd, tenzij de programmatuur in opdracht van opdrachtgever is ontwikkeld anders dan voor een vaste prijs, in welk geval Growrs B.V. volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van herstel in rekening zal brengen. Growrs B.V. kan volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van herstel in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van opdrachtgever of van andere niet aan Growrs B.V. toe te rekenen oorzaken of indien de fouten bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest hadden kunnen worden ontdekt. De herstelverplichting vervalt indien opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van Growrs B.V. wijzigingen in de programmatuur aanbrengt of laat aanbrengen, welke toestemming niet op onredelijke gronden zal worden onthouden.
3. Herstel van fouten geschiedt op een door Growrs B.V. te bepalen locatie. Growrs B.V. is steeds gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleem vermijdende beperkingen in de programmatuur aan te brengen.
4. Growrs B.V. is nimmer gehouden tot herstel van verminkte of verloren gegane gegevens.
5. Growrs B.V. heeft geen verplichting tot herstel van fouten die na afloop van de in artikel 9.2 van deze voorwaarden bedoelde garantieperiode zijn gemeld, tenzij tussen partijen een separate onderhoudsovereenkomst is afgesloten die een zodanige plicht tot herstel omvat.

Artikel 10. Onderhoudsovereenkomst

Indien opdrachtgever niet gelijktijdig met het aangaan van een overeenkomst tot terbeschikkingstelling van de programmatuur een onderhoudsovereenkomst met Growrs B.V. is aangegaan, is Growrs B.V. niet gehouden op een later moment ten behoeve van die programmatuur alsnog een onderhoudsovereenkomst aan te gaan.

Artikel 11. Programmatuur van toeleveranciers

Indien en voor zover Growrs B.V. programmatuur van derden aan opdrachtgever ter beschikking stelt, zullen, mits dat door Growrs B.V. schriftelijk aan opdrachtgever is meegedeeld, voor wat betreft die programmatuur de (licentie-)voorwaarden van die derden van toepassing zijn, met terzijdestelling van de daarvan afwijkende bepalingen in deze algemene voorwaarden. Opdrachtgever aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden. Deze voorwaarden liggen voor opdrachtgever ter inzage bij Growrs B.V. en Growrs B.V. zal deze aan opdrachtgever kosteloos op zijn verzoek toezenden. Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen opdrachtgever en Growrs B.V. om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in deze algemene voorwaarden onverkort.

Voorwaarden Advies, Consultancy en Projectmanagement

Artikel 1. Toepasselijkheid

1. De in de onderhavige voorwaarden opgenomen bepalingen zijn, naast de bepalingen van de algemene voorwaarden, van toepassing indien Growrs B.V. diensten verricht op het gebied van consultancy, advisering en projectmanagement.
2. De bepalingen van deze voorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de bepalingen van de algemene voorwaarden. Bij tegenstrijdigheid tussen de bepalingen van de algemene voorwaarden en de bepalingen van de onderhavige voorwaarden, prevaleren deze laatste.

Artikel 2. Dienstverlening

1. Growrs B.V. zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle diensten van Growrs B.V. worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst Growrs B.V. uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven.
2. De doorlooptijd van een opdracht is afhankelijk van diverse factoren en omstandigheden, zoals de inspanning van Growrs B.V., de kwaliteit van de gegevens en informatie die opdrachtgever verstrekt en de medewerking van opdrachtgever en relevante derden. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal Growrs B.V. zich daarom niet tevoren willen verbinden aan een doorlooptijd.
3. Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, is Growrs B.V. gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een fase behoren uit te stellen totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
4. Slechts indien dit schriftelijk is overeengekomen, is Growrs B.V. gehouden bij de uitvoering van de dienstverlening tijdige en verantwoord gegeven aanwijzingen van opdrachtgever op te volgen. Growrs B.V. is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening wijzigen of aanvullen; indien dergelijke aanwijzingen echter worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden worden vergoed overeenkomstig de gebruikelijke tarieven van Growrs B.V..
5. Indien een overeenkomst tot dienstverlening is aangegaan met oog op uitvoering door een bepaalde persoon, is Growrs B.V. steeds gerechtigd na overleg met opdrachtgever deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde of vergelijkbare kwalificaties.
6. De door Growrs B.V. in te zetten medewerkers zullen beschikken over de met opdrachtgever schriftelijk overeengekomen kwalificaties.
7. Indien Growrs B.V. dienstverlening verricht op basis van door opdrachtgever aan te leveren gegevens, dan zullen deze gegevens overeenkomstig de door Growrs B.V. te stellen voorwaarden door opdrachtgever worden geprepareerd en voor rekening en risico van opdrachtgever aangeleverd. Opdrachtgever staat er voor in dat alle door hem aan Growrs B.V. ter uitvoering van de dienstverlening ter beschikking gestelde materialen, gegevens, programmatuur, procedures en instructies steeds juist en volledig zijn en dat alle aan Growrs B.V. verstrekte informatiedragers voldoen aan de specificaties van Growrs B.V..
8. De dienstverlening van Growrs B.V. wordt uitsluitend verricht op en planningen en werkzaamheden zijn erop gebaseerd dat, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen met opdrachtgever, werkzaamheden door Growrs B.V. worden verricht op de gebruikelijke werkdagen en – tijden van Growrs B.V..
9. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is het gebruik dat opdrachtgever maakt van een door Growrs B.V. afgegeven advies steeds voor rekening en risico van opdrachtgever.
10. In voorkomend geval rust de bewijslast dat de dienstverlening en de resultaten van de dienstverlening van Growrs B.V. niet voldoen aan hetgeen schriftelijk is overeengekomen of aan hetgeen van een redelijk handelend en bekwaam Growrs B.V. mag worden verwacht, geheel bij opdrachtgever, onverminderd het recht van Growrs B.V. met alle middelen tegenbewijs te leveren.