Privacy statement

Growrs B.V., gevestigd aan Eindsestraat 129A, 5105 NA Dongen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

1. Contactgegevens

Eindsestraat 129A
5105 NA Dongen

T. Trommelen is de Functionaris Gegevensbescherming van Growrs B.V.. Hij/zij is te bereiken via mail of telefoon.

E: info@growrs.nl
T: +31 (0)6 27 411 547

2. Persoonsgegevens die wij verwerken

Growrs B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Ook kunnen we je gegevens hebben verkregen via openbare registers, zoals het handelsregister van de KvK of andere open bronnen (social media).

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij (mogelijk) verwerken:

1. Handelsnaam (eenmanszaken en VOF’s)
2. Voor- en achternaam
3. Adresgegevens
4. Telefoonnummer (vast en mobiel)
5. E-mailadres
6. IP-adres
7. Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
8. Locatiegegevens
9. Gegevens over jouw activiteiten op onze website
10. Skypenaam (indien van toepassing)
11. Social media accountnamen
12. Klantnummer, opdrachtnummer, bankrekeningnummer, offertenummer en factuurnummer (eenmanszaken en VOF’s)

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@growrs.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

4. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Growrs B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
1. Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
2. Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
3. Het afhandelen van jouw betalingen
4. Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
5. Om goederen en diensten bij je af te leveren
6. Growrs B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangiftes.

5. Geautomatiseerde besluitvorming

Growrs B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Growrs B.V.) tussen zit.

6. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Growrs B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Voor de gegevens van onze klanten hanteren wij daarvoor de bewaartermijn van zeven jaar na uitvoering van de laatste werkzaamheden of verlopen van een mondelinge- of schriftelijke overeenkomst voor de uitvoering hiervan, wat overeenkomst met de bewaartermijn zoals gesteld door de Belastingdienst, zodat wij ten alle tijden kunnen voldoen aan onze administratieve en wettelijke verplichtingen. Voor gegevens van sollicitanten of potentiële klanten die uiteindelijk niet de samenwerking met ons zijn aangegaan hanteren wij een bewaartermijn van maximaal één jaar. Na deze periode worden gegevens volledig geanonimiseerd en worden deze alleen intern gebruikt voor analytische doeleinden om de groei van ons bedrijf te kunnen meten.

7. Delen van persoonsgegevens met derden

Growrs B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor een passend niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. In veel gevallen is Growrs B.V. namens haar klanten verwerker en is de klant Verwerker. Om heldere afspraken hierover te maken heeft Growrs B.V. een model verwerkingsovereenkomst laten opstellen waarin afspraken tussen de Verwerkingsverantwoordelijke en de Verwerker zijn vastgelegd.

8. Doorgifte derde landen

Wij proberen persoonsgegevens zo veel mogelijk binnen de EER te verwerken, maar soms ontkomen we er niet aan ook diensten van buiten de EER in te zetten. Deze bedrijven zijn gevestigd in een door de Europese Commissie aangewezen adequaat land. Met alle verwerkers, binnen en buiten de EER, hebben we een verwerkersovereenkomst gesloten.

9. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Growrs B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein
tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je
computer, tablet of smartphone. Growrs B.V. gebruikt cookies met een puur technische
functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw
voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te
laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag
bijhouden zodat we op basis hiervan kunnen leren welke route je door onze website neemt om op
basis hiervan de website, onze externe communicatie en onze dienstverlening te communiceren.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben
we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je
internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle
informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een
toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

10. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de links in onze nieuwsbrieven of door te mailen naar info@growrs.nl. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@growrs.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Growrs B.V. zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Growrs B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

11. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Growrs B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@growrs.nl.

12. Wijzigen

Het kan zijn dat we onze privacyverklaring moeten wijzigen, bijvoorbeeld omdat we een andere werkwijze zijn gaan hanteren. We zullen de nieuwe privacyverklaring altijd op onze website publiceren.